ประชาสัมพันธ์ล่าสุด 1 ส.ค. 59 13.00 น.

*** ประกาศ ***

1. ข้อความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

    - ตอบแบบสอบถาม

 

2. ประกาศรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น

    - Best Oral Presentation Award

    - Best PosterPresentation Award

 

3. เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ

    - Downloadวัตถุประสงค์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7 “วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม” เกิดจากความร่วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้ร่วมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานต่างๆ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์
  2. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
  3. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
  4. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 5 แห่ง
  5. การจัดแสดงนิทรรศการ111 ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  6. การแสดงศิลปวัฒนธรรม
  7. การมอบรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น ทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ (Best Presentation Award)

กำหนดการ


16 พฤษภาคม 2559
วันสุดท้ายของการรับบทความ

ขยายเวลา 3 มิถุนายน 2559
วันแจ้งผลการพิจารณาบทความ

ขยายเวลา 13 มิถุนายน 2559
วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์

ขยายเวลา 13 มิถุนายน 2559
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งบทความ
 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 035 - 322082
แฟกซ์
rs@aru.ac.th