การบรรยายพิเศษทางวิชาการ

หัวข้อ "ECTI: Professorship Roadshow/เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศาสตราจารย์"
ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาสิน ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. พ.ศ. 2557 นักวิจัยรางวัลผลงานวิจัยระดับดี วช. พ.ศ. 2553
     
 
หัวข้อ "ปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและคุณลักษณะ บัณฑิตไทยที่สังคมต้องการ" หัวข้อ "จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณภาพ"  
ศาสตราจารย์(พิเศษ) วิชา  มหาคุณ  ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ  
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, อดีตกรรมการ ปปช. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  
 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 035 - 322082
แฟกซ์
rs@aru.ac.th