ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
  1. เจ้าของบทความหรือผู้ประสงค์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ถูกต้องเรียบร้อย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ website ของงาน http://ncsag2016.aru.ac.th
  2. เจ้าของบทความหรือผู้ประสงค์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 322-5-25507-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองทุนสนับสนุนการวิจัย

  3. ส่งเอกสารหลักฐานในข้อ 1 และ ข้อ 2 มาที่ Email : rs@aru.ac.th หรือ Fax: 035-322082

  4. ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนได้ที่ website ของงาน http://ncsag2016.aru.ac.th

หมายเหตุ

  1. เจ้าของบทความวิจัยอย่างน้อย 1 ท่านต้องลงทะเบียนในฐานะเจ้าของบทความภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 หากเกินกำหนดการนี้บทความของท่านจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceeding) และไม่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ
  2. ผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน หากลงทะเบียนหลังจากวันที่ 13 มิถุนายน 2559 หรือลงทะเบียนหน้างาน จะต้องชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,200  บาท
  3. สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ website ของงาน http://ncsag2016.aru.ac.th
  4. หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ที่โทร 035-322082  หรือ คุณพิมพ์ประภา พลรักษ์ โทร 089-7748576    หรือ คุณสุธีรา มูลดี โทร 082-4622029 หรือ Email: rs@aru.ac.th

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 035 - 322082
แฟกซ์
rs@aru.ac.th