ส่งบทความ

การนำเสนอบทความ (Oral Presentation) ผู้นำเสนอต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กำหนดโดยมีเวลาสำหรับการนำ เสนอ 13 นาทีและเวลาสำหรับถาม-ตอบ 2 นาที

ดาวน์โหลดบทความต้นฉบับ
( Template )

วิธีการสมัครเข้าระบบ
และส่งบทความ

ส่งบทความ

 

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 035 - 322082
แฟกซ์
rs@aru.ac.th